Αλλαγές λόγω Covid 19

Image
Λόγω του Covid 19 το υπουργείο προχώρησε σε κάποιες αλλαγές τόσο στην λήξη  των διπλωμάτων όσο και στην εκπαίδευση για την έκδοση νέων διπλωμάτων.
¨Οσο αναφορά την λήξη των διπλωμάτων έχουμε τις εξής αλλαγές
Για παλαιά διπλώματα
Παρατείνεται αυτοδίκαια:
-Για τα επαγγελματικά Διπλώματα:
Τα διπλώματα και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας(ΠΕΙ) τα οποία σαν ημερομηνία ληξης έχουν το διάστημα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του 2020 εώς 31η Αυγούστου του 2020 παίρνουν παράταση για 7 μήνες απο την ημερομηνία λήξης.
Παράδειγμα:Αν ένα δίπλωμα έληξε την 15/5/2020 πρέπει να γίνει η αναννέωση μέχρι την 15/12/2020
Τα διπλώματα και ΠΕΙ που λήγουν μετά την 31/8/2020 πρέπει να αναννεωθούν στην ώρα τους δεν υπαρχει παράταση.
-Για τα ερασιτεχνικα διπώματα:
Tα διπλώματα τα οποία σαν ημερομηνία ληξης έχουν το διάστημα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του 2020 εώς 31η Αυγούστου του 2020 παίρνουν παράταση για 7 μήνες απο την ημερομηνία λήξης.
Παράδειγμα:Αν ένα δίπλωμα έληξε την 15/5/2020 πρέπει να γίνει η αναννέωση μέχρι την 15/12/2020
Τα διπλώματα που λήγουν μετά την 31/8/2020 πρέπει να αναννεωθούν στην ώρα τους δεν υπαρχει παράταση.

Η ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

-Tα δελτία εκπαίδευσης ΕξέτασηςΔ.Ε.Ε) για έξι (6) μήνες  που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020, καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

Ωστόσο καλό θα ήταν να μην περιμένετε τελαυταία στιγμή να ξεκινήσετε την διαδικασία λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας  των υπαλλήλων του υπουργείου αλλά και των γιατρών που πρέπει να περάσετε.
Τα χαρτιά των γιατρών έχουν ισχύ 6 μήνες οπότε μπορείτε  από τώρα να ξεκινήσετε την διαδικασία.
Προσοχή
Οι αλλαγές αυτές έχουν ισχύει μόνο για την κίνηση εντός της Ελληνικής επικράτειας.Αν θέλετε να κινηθείτε εκτός χώρας δεν είστε καλυμένοι